About Us

เวปไซต์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวมรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเห็ดหลินจือแดงเป็นหลัก ซึ่งทีมงานได้เรียบเรียงและนำเสนอเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้าน หรือบิดเบือนความจริง หากมีข้อมูลใดที่ไม่เหมาะสมหรือกระทบกับภาคธุรกิจหรือองค์กรใดๆแล้ว โปรดแจ้งโดยด่วนที่อีเมล admin@1dv.org ทางทีมงานจะพิจารณาและรีบดำเนินการให้เหมาะสมที่สุดต่อไป

 

ทีมงาน

 1. ภญ.ลิ้นจี่ อุ่นเมือง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประวัติการศึกษา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ประสบการณ์ : ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคลังยา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (มหาชน) จำกัด
 2. ภญ.ชลลดา ลี้ลัทธเกียรติ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประวัติการศึกษา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ประสบการณ์ : เภสัชกรชุมชน
 3. นางสาววันวิสา บริบูรณ์พานิช
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประวัติการศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ประสบการณ์ :